# 6747 / # 6789 Manche bistouris pour bistouris micro