Instrumento para sacar la Guttapercha según Dr. Yoshi Terauchi