# 8422 - 8426 Instrumento para sacar la Guttapercha según Dr. Yoshi Terauchi