See us at these trade shows

11. - 14.09.2024
IFEA, Glasgow (DIRECTA DENTAL)

04. - 05.10.2024
ENDO SAPIENS, Paris (KOHLER)

 

04. - 06.02.2025
AEEDC, Dubai (KOHLER)

12. - 15.03.2025
SFSCMFCO, Paris (KOHLER)

25. - 29.03.2025
IDS 2025, Cologne (KOHLER)

14. - 17.05.2025
EuroPerio11 Vienna 2025, Vienna (KOHLER)